POVINNOSTI PROVOZOVATELE

Pravidla pro provozování konstrukcí

Při provozování konstrukcí dochází ke vzniku zvýšené míry rizika, proto je nutné na nich provádět kontroly - prohlídky. Kontrolou a udělováním sankcí za neprovádění prohlídek ocelových konstrukcí je pověřen státní úřad inspekce práce.
Provozovatel konstrukce má v souladu s platným stavebním zákonem 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů povinnost konstrukci řádně udržovat a provozovat - viz níže uvedené paragrafy. V případě zanedbání údržby je majitel konstrukce spoluzodpovědný za případné škody.

Povinnosti vyplývající ze stavebního zákona č. 283/2021 Sb. ve vztahu ke stavu konstrukcí

§ 145 Základní požadavky na stavby
(1) Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla vhodná pro určené využití a po celou dobu trvání plnila při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů základní požadavky na stavby, kterými jsou
a) mechanická odolnost a stabilita,
e) bezpečnost a přístupnost při užívání, provozu a údržbě,


§ 146 Požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu stavby


§ 149 Požadavky na bezpečnost a přístupnost při užívání, provozu a údržbě
Stavba musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání, údržbě nebo provozu

a) nevznikalo nebezpečí...


§ 167 Vlastník stavby a zařízení je povinen
a) provádět údržbu stavby nebo zařízení po celou dobu jejich existence.
d) uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci, ... a důležité doklady týkající se stavby nebo zařízení.


§ 6 ... údržba dokončené stavby

(3) Údržbou dokončené stavby se rozumí udržovací práce, jimiž se zabezpečuje dobrý stavebně technický stav stavby tak, aby se co nejvíce snížilo nebezpečí výskytu závady nebo havárie stavby a nedocházelo ke znehodnocení stavby.


Vznik nové konstrukce

Provozovatel má povinnost provést v souladu ČSN 73 2604 výchozí kontrolu - prohlídku zaměřenou zejména na posouzení shody projektu se skutečností a dále na bezvadnou kvalitu díla.

Provoz existující konstrukce

Provozovatel má povinnost provádět v souladu ČSN 73 2604 běžné a podrobné prohlídky - kontroly. Intervaly kontrol jsou závislé na zatřídění konstrukcí a charakteru namáhání (statické/dynamické).

Úpravy, rekonstrukce existující konstrukce

Před zahájením jakýchkoliv úprav konstrukce má provozovatel povinnost provést souladu s normou ČSN 73 2604 mimořádnou prohlídku - kontrolu zaměřenou zejména na zhodnocení stavu a zjištění případných vad.

Mimořádné stavy, poškození vlivem mimořádné události

V případě zjištění mimořádných stavů má provozovatel povinnost provést souladu ČSN 73 2604 mimořádnou prohlídku - kontrolu zaměřenou zejména na zhodnocení stavu a zjištění případných vad.

Povinnost uchovávat dokumentaci stavby

Aby bylo možné provádět kontrolu shody výkresové dokumentace se skutečností dle požadavku ČSN 73 2604 má provozovatel povinnost uchovávat dokumentaci stavby. Povinnost vychází ze stavebního zákona. Jedná se o projektovou a výrobně technickou dokumentaci vzniklou při projektování, výstavbě a rekonstrukcích a provozní dokumentaci zachycující průběh kontrol a údržby konstrukce. Dokumentace by měla obsahovat půdorysy, pohledy, řezy ze kterých je jasná dispozice a dimenze všech hlavních nosných prvků včetně rozhodujících detailů a geometrický tvar konstrukce. Nedílnou součástí dokumentace je také statický výpočet, technická zpráva a případně předpis pro provoz a údržbu.

Dokladem o údržbě jsou periodické prohlídky dle ČSN 73 2604 "Ocelové konstrukce - Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb" prováděné autorizovanou osobou v intervalech stanovených touto normou. Prohlídky provádí osoby s odpovídající kvalifikací pro příslušný druh kontrolního úkonu. Podrobné a výchozí prohlídky provádí autorizovaný inženýr. 


Příklady častých vad vznikajících při provozování ocelových konstrukcí

Příklad časté vady - nadměrná koroze v kotvení sloupu
Příklad časté vady - nadměrná koroze v kotvení sloupu
Příklad časté vady - deformace konstrukce
Příklad časté vady - deformace konstrukce
Příklad časté vady - chybějící prvky
Příklad časté vady - chybějící prvky