POVINNOSTI PROVOZOVATELE

Pravidla pro provozování konstrukcí

Provozovatel konstrukce má v souladu s platným stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů povinnost konstrukci řádně udržovat. Dokladem o údržbě jsou periodické prohlídky dle ČSN 73 2604 "Ocelové konstrukce - Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb" prováděné autorizovanou osobou v intervalech stanovených touto normou. Prohlídky provádí osoby s odpovídající kvalifikací pro příslušný druh kontrolního úkonu. Podrobné a výchozí prohlídky provádí autorizovaný inženýr. V případě zanedbání údržby je majitel konstrukce spoluzodpovědný za případné škody.

Vznik nové konstrukce

Provozovatel má povinnost provést v souladu ČSN 73 2604 výchozí kontrolu - prohlídku zaměřenou zejména na posouzení shody projektu se skutečností a dále na bezvadnou kvalitu díla.

Provoz existující konstrukce

Provozovatel má povinnost provádět v souladu ČSN 73 2604 běžné a podrobné prohlídky - kontroly. Intervaly kontrol jsou závislé na zatřídění konstrukcí a charakteru namáhání (statické/dynamické).

Úpravy, rekonstrukce existující konstrukce

Před zahájením jakýchkoliv úprav konstrukce má provozovatel povinnost provést souladu s normou ČSN 73 2604 mimořádnou prohlídku - kontrolu zaměřenou zejména na zhodnocení stavu a zjištění případných vad.

Mimořádné stavy, poškození vlivem mimořádné události

V případě zjištění mimořádných stavů má provozovatel povinnost provést souladu ČSN 73 2604 mimořádnou prohlídku - kontrolu zaměřenou zejména na zhodnocení stavu a zjištění případných vad.

Povinnost uchovávat dokumentaci stavby

Aby bylo možné provádět kontrolu shody výkresové dokumentace se skutečností dle požadavku ČSN 73 2604 má provozovatel povinnost uchovávat dokumentaci stavby. Povinnost vychází ze stavebního zákona. Jedná se o projektovou a výrobně technickou dokumentaci vzniklou při projektování, výstavbě a rekonstrukcích a provozní dokumentaci zachycující průběh kontrol a údržby konstrukce. Dokumentace by měla obsahovat půdorysy, pohledy, řezy ze kterých je jasná dispozice a dimenze všech hlavních nosných prvků včetně rozhodujících detailů a geometrický tvar konstrukce. Nedílnou součástí dokumentace je také statický výpočet, technická zpráva a případně předpis pro provoz a údržbu.

Povinnosti vyplývající ze stavebního zákona č. 183/2006 sb.

§ 125 (odst. 1) Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení ...

§ 126 (odst. 1) Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí ...(uvažováno v souladu s projektem).

§ 139 (odst. 1) Není-li stavba řádně udržována, může stavební úřad vlastníkovi stavby nařídit zjednání nápravy. Náklady udržovacích prací nese vlastník stavby ...

§ 139 (odst. 2) U stavby určené k užívání veřejností může stavební úřad nařídit jejímu vlastníkovi, aby mu předložil časový a věcný plán udržovacích prací ...


Příklady častých vad vznikajících při provozování ocelových konstrukcí

Příklad časté vady - nadměrná koroze v kotvení sloupu
Příklad časté vady - nadměrná koroze v kotvení sloupu
Příklad časté vady - deformace konstrukce
Příklad časté vady - deformace konstrukce
Příklad časté vady - chybějící prvky
Příklad časté vady - chybějící prvky