INTERVALY KONTROL

Zatřídění konstrukcí

Intervaly prohlídek dle ČSN 73 2604 *

Běžná prohlídka *

a) co 4 měsíce - pohyblivé tribuny

b) co 1 rok - konstrukce CC3 a dynamicky namáhané

c) co 5 let - běžné konstrukce CC1 a CC2

Podrobná prohlídka *

b) co 5 let - konstrukce CC3 a dynamicky namáhané

c) co 10 let - běžné konstrukce CC1 a CC2

Pravidla zatřídění konstrukcí CC1, CC2, CC3 jsou uvedeny níže.

* Poznámka: podrobná prohlídka se provádí na základě doporučení běžné nebo mimořádné prohlídky, nejméně jedenkrát za 10 let. Konstrukce pohyblivých tribun se kontrolují nejméně 3x za rok a po každém výrazném zatížení, které neodpovídá provoznímu řádu. U stožáru a komínů se první běžná prohlídka provádí po roce provozu a dále nejpozději 3 roky po poslední prohlídce. Podrobná prohlídka nejméně jedenkrát za 5 let. U kotvených stožárů se běžná prohlídka provádí jedenkrát za rok a podrobná prohlídka nejméně jedenkrát za 5 let.


Zatřídění konstrukcí - třída následků

Podle ČSN EN 1990, příloha B.3, tab. B.1:

CC3: Velké následky s ohledem na ztráty lidských životů nebo velmi významné následky ekonomické, sociální nebo pro prostředí.

CC2: Střední následky s ohledem na ztráty lidských životů nebo značné následky ekonomické, sociální nebo pro prostředí.

CC1: Malé následky s ohledem na ztráty lidských životů nebo malé/zanedbatelné následky ekonomické, sociální nebo pro prostředí.


Příklady pozemních a inženýrských staveb podle ČSN EN 1990, příloha B.3, tab. B.1:

CC3: Stadiony, budovy určené pro veřejnost, kde jsou následky poruchy vysoké (např. koncertní sály).

CC2: Obytné a administrativní budovy a budovy určené pro veřejnost, kde jsou následky poruchy středně závažné (např. kancelářské budovy).

CC1: Zemědělské budovy, kam lidé běžně nevstupují (např. budovy pro skladovací účely, skleníky).


Vztah mezi třídou provedení a třídou následků, míra požadavků:

ČSN EN 1993-1-1 ed. 2, změna A1 únor 2016, Příloha C:

CC3 nebo RC3 = EXC3 (při extrémích důsledcích EXC4) = vysoké požadavky

CC2 nebo RC2 = EXC2 staticky, EXC3 dynamicky = střední požadavky

CC1 nebo RC1 = EXC1 staticky, EXC2 dynamicky = nízké požadavky

Poznámka: EN 1090-2 stanoví, že pokud není třída provedení specifikována, má se použít EXC2