KONTROLY DLE ČSN 73 2604

Informace a metodika provádění dle technickéh normy

Problematika platnosti norem

Konstrukce jsou kontrolovány podle ČSN 73 2604 - Ocelové konstrukce - Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb.

Za účelem hodnocení provozuschopnosti je postupováno podle ČSN ISO 13 822 - Hodnocení existujících konstrukcí.

Hodnocení

Jelikož norma ČSN 73 2604 neobsahuje slovní hodnocení stavu konstrukce je ve společnosti NOVING OK s.r.o. použita analogie s normou ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací.

Prohlídka a její cíle

Cílem prohlídky je posouzení OK, srovnání s projektovým stavem a návrh opatření pro odstranění závad. Prohlídka dle ČSN 73 2604 je zaměřena na:

a) kontrola dokumentace konstrukce - projektová dokumentace, dokumentace pro provedení stavby, dokumentace skutečného provedení, provozní dokumentace, předpis pro kontrolu a údržbu, provozní a manipulační řád - provede se v rámci podrobné prohlídky,

b) geometrický tvar, poloha a úplnost konstrukce, deformace konstrukce celkové a lokální, provozní hlučnost nebo kmitání konstrukce,

c) celkový fyzický stav konstrukce, styků a přípojů,

d) výskyt trhlin v konstrukci, výskyt únavových trhlin u dynamicky namáhaných konstrukcí,

e) stav povrchové ochrany, poškození konstrukce korozí,

f) stav kotvení konstrukce.

Výsledky kontroly a zjištěné vady jsou popsány v zápise o prohlídce jednotlivých konstrukcí podle ČSN 73 2604 čl. 5.4.1, zápis obvykle obsahuje také fotodokumentaci zjištěných vad ocelové konstrukce a návrh opatření pro zajištění bezpečného provozu konstrukce.


Výchozí prohlídka

Se provede v rámci přejímky nové konstrukce nebo u starších konstrukcí, kde nejsou k dispozici záznamy o předchozí kontrole. Prohlídka obsahuje:

 • kontrolu úplnosti a správnosti dokumentace,

 • kontrolu souladu dokumentace s konstrukcí,

 • kontrolu úplnosti konstrukce,

 • kontrolu kvality přípojů (svary, šrouby...)

 • kontrolu stavu povrchové ochrany,

 • kontrolu těsnosti (je-li předepsána),

 • zaměření geometrie (naklonění, celkové deformace),

 • případně měření předpětí (např. vl. frekvence táhel apod.),

 • zápis o provedené kontrole s fotodokumetací.


Běžná prohlídka

Se provede v rámci běžného provozu konstrukce dle stanovených intervalů. Prohlídka obsahuje:

 • kontrolu souladu dokumentace s konstrukcí,

 • kontrolu, zda konstrukce nevykazuje nadměrné deformace, kmitání (prohlídka použitelnosti),

 • kontrolu kotvení,

 • kontrolu, zda nedošlo k poškození detailů (přípoje),

 • vizuální kontrolu šroubových, čepových, nýtových a svarových spojů,

 • kontrolu stavu povrchové ochrany,

 • kontrolu, zda nedošlo k významnému koroznímu poškození konstrukce,

 • kontrolu případného výskytu únavových trhlin u dynamicky namáhaných konstrukcí,

 • ostatní kontrolní úkony, pokud uvedené v předpise pro údržbu,

 • prohlídku bezpečnostních prvků (schody, žebříky, zábradlí, kotvící body pro zachycovače pádu...)

 • zápis o provedené kontrole s fotodokumetací.


Podrobná prohlídka

Se provede v rámci běžného provozu konstrukce dle stanovených intervalů. Prohlídka obsahuje:

 • kontrolu úplnosti dokumentace

 • zaměření geometrie (naklonění, celkové deformace),

 • kontrolu souladu dokumentace s konstrukcí,

 • kontrolu, zda konstrukce nevykazuje nadměrné deformace, kmitání (prohlídka použitelnosti),

 • kontrolu kotvení,

 • kontrolu, zda nedošlo k poškození detailů (přípoje),

 • vizuální kontrolu šroubových, čepových, nýtových a svarových spojů,

 • kontrolu stavu povrchové ochrany,

 • kontrolu, zda nedošlo k významnému koroznímu poškození konstrukce (případné zaměření korozních úbytků),

 • kontrolu případného výskytu únavových trhlin u dynamicky namáhaných konstrukcí,

 • ostatní kontrolní úkony, pokud uvedené v předpise pro údržbu nebo jiném dokumentu,

 • prohlídku bezpečnostních prvků (schody, žebříky, zábradlí, kotvící body pro zachycovače pádu...)

 • zápis o provedené kontrole s fotodokumetací.


Mimořádná prohlídka
Se provede v případě, objeví-li se při běžné nebo podrobné prohlídce problém, případně po mimořádné události (požár, výbuch, přetížení, apod.). Rozsah se stanoví podle potřeby a povahy události. Mimořádná prohlídka by měla být provedena také před každou rekonstrukcí či úpravou, jelikož tato může ovlivnit vlastnosti ocelové konstrukce. Nedílnou součástí je zápis o provedené kontrole s fotodokumetací.

* Poznámka: kontrola dokumentace je součástí výchozí a podrobné prohlídky.


Oprávnění k prohlídkám

Prohlídky provádí osoby s odpovídající kvalifikací pro příslušný druh kontrolního úkonu. Podrobné a výchozí prohlídky dle ČSN 73 2604 provádí autorizovaný inženýr (statika a dynamika staveb nebo mosty a inženýrské konstrukce).
Kontrolu dokumentace, posudky a přepočty může provádět pouze osoba se stejným oprávněním jako osoba oprávněná konstrukci navrhovat ve smyslu právního předpisu (zákon č. 183/2006 sb.).


Příklad poškození konstrukce, následně mimořádná prohlídka
Příklad poškození konstrukce, následně mimořádná prohlídka


Hodnocení provozuschopnosti dle ČSN ISO 13 822
Konstrukce navržené a provedené na základě dříve platných norem, nebo, pokud nebyly normy použity, navržené a provedené na základě dobrých stavebním zkušeností, se mohou považovat za provozuschopné pro budoucí použití za předpokladu, že:

 • pečlivá prohlídka neodhalí žádné známky významného poškození, přetížení, degradace nebo přetvoření,
 • v průběhu dostatečně dlouhého časového období konstrukce vykazuje uspokojivé chování s ohledem na poškození, přetížení, degradaci, přetvoření nebo kmitání,
 • nenastanou změny v konstrukci nebo ve způsobu jejího využívání, které by mohly významně změnit zatížení včetně účinků prostředí na konstrukci nebo její část,
 • očekávaný proces degradace, stanovený s přihlédnutím k současnému stavu a plánované údržbě neohrožuje trvanlivost konstrukce.


Hodnocení na základě dřívější uspokojivé způsobilosti dle ČSN ISO 13 822, hodnocení bezpečnosti

Konstrukce navržené a provedené podle dříve platných norem, nebo, pokud nebyly použity normy, navržené a provedené na základě osvědčených stavebních zkušeností, lze považoval za bezpečné pro všechna zatížení kromě mimořádným (včetně seismických) za předpokladu, že:

 • pečlivá prohlídka neodhalí žádné známky významného poškození přetížení nebo degradace,
 • se posoudí konstrukční systém včetně kritických detailů a jejich ověření z hlediska přenosu napětí,
 • konstrukce vykazuje uspokojivé chování v průběhu dostatečně dlouhého časového období, ve kterém došlo v důsledku užívání a účinků prostředí k výskytu nepříznivých zatížení,
 • odhad degradace, při kterém se uváží současný stav a plánovaná údržba, zajišťuje dostatečnou trvanlivost,
 • po dostatečně dlouhé časové období nenastanou změny, které by mohly významně zvýšit zatížení konstrukce nebo ovlivnit její trvanlivost, a žádné takové změny nejsou očekávány.